โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366629

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง
  t1
  นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t2
  นายวินัย อุ่นเสียม
  ครู ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  t3
  นางสาวนฤมล รัตนพันธ์
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  t4
  นางสาวเฉลิมพร นกทวี
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

  t5
  นางสาววนัชพร สออนกาย
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t6
  นางสาวกมลชนก ราชสง
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

  t7
  นางสาวจตุพร ภูขมัง
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t8
  นางเอรวรรณ์ รัตนารมย์
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  t9
  นางสาวพนิดา เขียวเสน
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  t10
  นางสาวสุพียา แดเบาะ
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

  t11
  นางจารุวัลย์ วงศ์ศิรินิล
  ครูธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t12
  นางสาวอรทัย เพชรเชนทร์
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ