โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-366629

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายวินัย อุ่นเสียม ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววนัชพร สออนกาย ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวธนิยา พิพิธ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวเฉลิมพร นกทวี ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางเอรวรรณ์ รัตนารมย์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพนิดา เขียวเสน ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกมลชนก ราชสง ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจุฑามาศ ทนากัณฑ์ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาววิลาสินี อินทรกุล ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวสุพียา แดเบาะ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางจารุวัลย์ วงศ์ศิรินิล ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด