โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-366629

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 9 7 16 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
อนุบาล 3 1 8 9 1
รวม อนุบาล 16 22 38 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 10 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวมประถม 50 48 98 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 66 70 136 9

บทความล่าสุด