โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366629

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองฉนวน

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
2
6
8
1
อนุบาล 2
9
3
12
1
อนุบาล 3
4
8
12
1
รวม อนุบาล
15
17
32
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
11
5
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
9
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
3
9
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
7
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
11
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
4
11
1
รวมประถม
51
45
96
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
62
128
9