โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-366629
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ผู้อำนวยการ

นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคลองฉนวน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดคลองฉนวน แต่เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาทางราชการแบ่งเขตการปกครองใหม่โรงเรียนจึงตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2473 ภายใต้การนำของพระอธิการพร้อม เกสโร เจ้าอาวาสวัดคลองฉนวน โดยความร่วมมือของราษฎรในเขตบริการของโรงเรียน การก่อสร้างอาคารเป็น อาคารชั่วคราวไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ครูผู้สอนมีเพียง 1 คนคือ พระอธิการพร้อม เกสโร  การสอนไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจากทางราชการ 

 • ในปีพ.ศ. 2497 ทางราชการเห็นความสำคัญของสถานศึกษาแห่งนี้จึงยกฐานะเป็นโรงเรียนใน สาขาของโรงเรียนวัดทุ่งหลวง และแต่งตั้งนายชม ช่วยบำรุง ตำแหน่งครูโรงเรียนประชาบาลวัดท่าเรือ อำเภอ บ้านนาสาร มาเป็นครูผู้สอน โดยสอนร่วมกับพระอธิการพร้อม เกสโร เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-4 
 • ในปีพ.ศ. 2481 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนนี้เป็นเอกเทศ และใช้ชื่อว่า “โรงเรียน ประชาบาลตำบลทุ่งหลวง 2 (วัดคลองฉนวน)” และแต่งตั้งนายชม ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีพ.ศ. 2496 ทางราชการย้ายนายชม ช่วยบำรุง ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านควน สูง และย้ายนายเกษม สันตธรรม มาดำรงตำแหน่งแทน 
 • ในปีพ.ศ. 2501 นายเกษม สันตธรรม ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้งนายจิต จุลเพชร ครูโรงเรียนนี้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง พ.ศ. 2512 
 • ในปีพ.ศ. 2512 ทางราชการย้ายนายพินัย จันทบูลย์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ ปี พ.ศ. 2521 ทางราชการย้ายนายพินัย จันทบูลย์ไปทำหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ และแต่งตั้งนายบุญยืน คงอภัยเป็นครูใหญ่แทน 
 • ในปีพ.ศ. 2526 ทางราชการย้ายนายบุญยืน คงอภัย ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านควน สูง และย้ายนายสมนึก ดำนิล ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านควนสูงมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปีพ.ศ. 2528 โรงเรียนนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 3 รายการ คือ 
 1. อาคารเรียนแบบ สปช.105 – 2526 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน
  งบประมาณ 1,040,000 บาท 
 1. สนามกีฬา แบบ พ.2 2526 ขนาด 95 x 115 เมตร 
  งบประมาณ 35,000 บาท 
 1. เรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 1 หลัง
  งบประมาณ 10,000 บาท
 • ปีพ.ศ. 2528 ทางราชการได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ จากตำแหน่งครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งแต่งตั้งนายสมนึก ดำนิล ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2528 
 • ปีพ.ศ. 2529 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นเด็ก เล็ก) จำนวน 1 ห้องเรียน 
 • ปีพ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอลงบประมาณ 65,500 บาท และในปี เดียวกันนี้ทางราชการได้ย้ายนายสมนึก ดำนิล อาจารย์ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านควน สูง และย้ายนายบุญยืน คงอภัย มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองฉนวน 
 • ปีพ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับงบประมาณจัดห้อง คอมพิวเตอร์1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง และงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน ป 1 ก/ 3 และ ในปีนี้ทางราชการได้ย้ายนายบุญยืน คงอภัย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองฉนวน ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ ใหญ่โรงเรียนบ้านปากหาน และย้ายนายกระแส อัชฌากร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลอง ฉนวน 
 • ปีพ.ศ. 2544 นายกระแส อัชฌากร เสียชีวิต ทางราชการจึงย้ายนายโอภาส อนุจร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านส้องเหนือมาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 และในปีเดียวกัน นี้โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าหาทุนพัฒนาโรงเรียน ได้งบปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ปรับปรุงรั้วและป้าย ชื่อโรงเรียน 
 • ปีพ.ศ. 2545 โรงเรียนได้จัดงานหาเงินพัฒนาโรงเรียน ได้เงินประมาณ 100,000บาท ได้ใช้เงินใน การปรับปรุงปูกระเบื้องห้องเรียน สร้างทางเท้า จัดทำศาลาพี่พัก และจัดซื้อม้าหินอ่อนเป็นที่นั่งพักผ่อนและ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 • ปีพ.ศ. 2547 ผู้บริหารโรงเรียนวัดคลองฉนวน ได้รับการแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 
 • ปีพ.ศ. 2554 ทางราชการย้าย นายตรรกพจน์เนาวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยทรายทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน 
 • ปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน นางวิภารัตน์ ทรงแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดคลองฉนวน มีครู9 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน และนักเรียน 137 คน จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล
สู่สากลมาตรฐานการศึกษา
ยึดศาสตร์พระราชา
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เทียบเคียงโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 1. สนับสนุนพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์การบริหารจัดการได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โรงเรียนน่าอยู่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดมั่นศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

  นโยบายเป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนทุกคน ในเขตบริการได้เข้าเรียนและมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
  2. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้สถานศึกษามีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
  3. บุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มขีดความสามารถ ตามแนวศาสตร์พระราชา เน้นให้ครูจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก้าวทันการเปลี่ยนแปลง