โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366629

director

นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคลองฉนวน

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนวัดคลองฉนวน

โรงเรียนวัดคลองฉนวน   แต่เดิมตั้งอยู่หมู่ที่  7 ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต่อมาทางราชการแบ่งเขตการปกครองใหม่  โรงเรียนจึงตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลคลองฉนวน   อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อ  พ.ศ. 2473  ภายใต้การนำของพระอธิการพร้อม เกสโร  เจ้าอาวาสวัดคลองฉนวน โดยความร่วมมือของราษฎรในเขตบริการของโรงเรียน การก่อสร้างอาคารเป็นอาคารชั่วคราวไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ครูผู้สอนมีเพียง 1 คนคือ พระอธิการพร้อม เกสโร การสอนไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจากทางราชการ                                   

ในปี  พ.ศ. 2497  ทางราชการเห็นความสำคัญของสถานศึกษาแห่งนี้  จึงยกฐานะเป็นโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนวัดทุ่งหลวง  และแต่งตั้งนายชม  ช่วยบำรุง  ตำแหน่งครูโรงเรียนประชาบาลวัดท่าเรือ  อำเภอบ้านนาสาร  มาเป็นครูผู้สอน  โดยสอนร่วมกับพระอธิการพร้อม  เกสโร  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ในปี  พ.ศ.  2481  ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนนี้เป็นเอกเทศ  และใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งหลวง  2  (วัดคลองฉนวน)”    และแต่งตั้งนายชม   ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ในปี  พ.ศ.  2496  ทางราชการย้ายนายชม  ช่วยบำรุง   ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านควนสูง  และย้ายนายเกษม   สันตธรรม  มาดำรงตำแหน่งแทน

ในปี  พ.ศ.  2501  นายเกษม   สันตธรรม  ลาออกจากราชการ   ทางราชการจึงแต่งตั้งนายจิต   จุลเพชร  ครูโรงเรียนนี้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จนถึง  พ.ศ.  2512

ในปี  พ.ศ.  2512  ทางราชการย้ายนายพินัย   จันทบูลย์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้              

ปี พ.ศ.  2521  ทางราชการย้ายนายพินัย  จันทบูลย์  ไปทำหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนวัดบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  และแต่งตั้งนายบุญยืน  คงอภัยเป็นครูใหญ่แทน

ในปี  พ.ศ.  2526  ทางราชการย้ายนายบุญยืน  คงอภัย  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านควนสูง  และย้ายนายสมนึก   ดำนิล  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านควนสูง          มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

ในปี  พ.ศ.  2528   โรงเรียนนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน  3  รายการ  คือ               

1.  อาคารเรียนแบบ  สปช.  105 – 2526  จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,040,000   บาท
2.  สนามกีฬา   แบบ  พ.2  – 2526  ขนาด   95 x  115  เมตร   งบประมาณ  35,000 บาท
3.  เรือนเพาะชำ  แบบ  พ. 1  ขนาด  4 x 6  เมตร  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2528   ทางราชการได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้  จากตำแหน่งครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่  พร้อมทั้งแต่งตั้งนายสมนึก  ดำนิล   ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2528 

ปี  พ.ศ.  2529  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(ชั้นเด็กเล็ก)    จำนวน  1  ห้องเรียน 

ปี  พ.ศ.  2531   ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอลงบประมาณ  65,500  บาท  และในปีเดียวกันนี้ทางราชการได้ย้ายนายสมนึก   ดำนิล  อาจารย์ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านควนสูง   และย้ายนายบุญยืน  คงอภัย  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองฉนวน

ปี  พ.ศ.  2540   ได้รับงบประมาณของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  โดยได้รับงบประมาณจัดห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง  และงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน  ป  1 ก/ 3      และในปีนี้  ทางราชการได้ย้ายนายบุญยืน  คงอภัย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองฉนวน  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปากหาน  และย้ายนายกระแส   อัชฌากร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองฉนวน

ปี  พ.ศ.  2544   นายกระแส  อัชฌากร   ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ  ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต ทางราชการจึงย้ายนายโอภาส  อนุจร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านส้องเหนือมาดำรงตำแหน่งแทน  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2544 และในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าหาทุนพัฒนาโรงเรียน  ได้งบปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ปรับปรุงรั้วและป้ายชื่อโรงเรียน

ปี  พ.ศ.  2545  โรงเรียนได้จัดงานหาเงินพัฒนาโรงเรียน  ได้เงินประมาณ  100,000   บาท  ได้ใช้เงินในการปรับปรุงปูกระเบื้องห้องเรียน  สร้างทางเท้า  จัดทำศาลาพี่พัก  และจัดซื้อม้าหินอ่อนเป็นที่นั่งพักผ่อนแลแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ปี  พ.ศ. 2547  ผู้บริหารโรงเรียนวัดคลองฉนวน  ได้รับการแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่   1  ตุลาคม   2547

ปี  พ.ศ.  2554  ทางราชการย้าย  นายตรรกพจน์  เนาวพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน   

ปัจจุบันโรงเรียนวัดคลองฉนวน   มีครู  8  คน พนักงานราชการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 1 คน ธุรการ 1 คน และนักเรียน  126 คน จัดการเรียนการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา

วิสัยทัศน์

  “ เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล สู่สากลมาตรฐานการศึกษา ยึดศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงโลกศตวรรษที่ 21

 

ปรัชญา

“ปัญญา นรานํ รัตนํ” ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน

พันธกิจ

สนับสนุนพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  การบริหารจัดการได้มาตรฐาน    ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โรงเรียนน่าอยู่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดมั่นศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

นโยบายเป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคน ในเขตบริการได้เข้าเรียนและมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

2. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้สถานศึกษามีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

3. บุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มขีดความสามารถ ตามแนวศาสตร์พระราชา เน้นให้ครูจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์